Aktuellt

  

2019-07-04 • Tack för mig

Efter 8 år som förbundet och rådets samordnare är det dags för mig att tacka för mig. Det har varit väldigt roligt och utvecklande att arbeta med rådet och förbundet, och jag är stolt över det vi åstadkommit under den här tiden. Genom de insikter jag fått i arbetet med rådet och förbundet, och genom alla möten med engagerade människor, har det för mig blivit mer och mer uppenbart vilken viktig roll vattenrådet och vattenvårdsförbundet har att fylla i vattenförvaltningen. Rådet genom samverkansinsatser och förbundet genom miljöövervakning. Jag är övertygad om att det arbetet kommer drivas vidare av kompetenta och engagerade personer i styrelsen, hos medlemmarna, hos våra samarbetspartners och inte minst genom den kommande samordnaren. Jag önskar er all lycka till. Själv drar jag vidare till nya utmaningar som projektledare på VA-bolaget i Karlskoga.

Hälsningar Matilda

2019-04-09 • Årsmöte

Den 9 april genomfördes 2019 års årsmöte för rådet och förbundet. Vi fick vara på fina Labbsand på östra sidan om sjön Möckeln och bland annat lyssna på Ann-Charlotte Norborg Carlsson från Synlab när hon presenterade resultaten från senaste årets miljöövervakning i förbundet.
På eftermiddagen fick vi besöka sågverket på Moelven Valåsen AB och se hur stockar förvandlades till plankor. En mycket givande dag.

  

• Lekande gullspångsöring på film från vattendragsvandring

Kika gärna på filmen på lekande öring från vattendragsvandringen (16/10) vid Gullspångsforsen och Åråsforsarna. I filmen kan du från början se öringarna skymta genom vattenytan vid Gullspångsforsen och senare i filmen kan du se öringlek i Åråsforsen.

... om du inte kan se filmen, finns den här

  

2018-11-21 • Inbjudan till Vattenrådens dag – Värmland

Sex av Värmlands sju vattenråd tillsammans med representanter för Fortum och länsstyrelserna träffades i slutet på november. Dagen hade tema vattenkraft och miljö och bjöd på både workshops, föreläsningar, inspiration och erfarenhetsutbyte. Bland annat fick vi veta hur Fortum arbetar med miljöfrågor i sin verksamhet och hur Gullspångsälvens vattenråd genom samverkan skapar förutsättningar för åtgärder och förbättringar i bland annat Bjurbäcksälven. Dagen avslutades med att alla fick skriva ned vad de tog med sig från dagen.
  

       

  

2018-10-16 • Inbjudan till vattendragsvandring längs Gullspångsforsen och Åråsforsen

  

Klicka på bilden för
att se hela inbjudan

 

  

2018-09-07 • GVVF och GVR lanserar sitt nyhetsbrev

  

2018-09-04 • Kommunsamverkan vatten –rapportering

Nu finns anteckningar från senaste kommunsamverkanträffen för vatten i dokumentskåpet.

  

2018-04-24 • ÅRSMÖTE

Vattenrådet och vattenvårdsförbundet har haft årsmöte den 24/4 2018. Årets värd var Ovako Sweden AB och vi välkomnades av Patrik Krekula till en vacker miljö vid Brukshotellet Sörgården i Hällefors. Under förmiddagen förlöpte årsmötet enligt gängse praxis och utan dramatik. Protokollen går att läsa här på hemsidan i dokumentskåpet. Ann-Charlotte Norborg Carlsson presenterade årets rapport från förbundets genomförda miljöövervakning. Speciellt för i år var att rapporten sammanfattar 5 år och omfattar även tex källfördelning.

Efter en mycket god lunch på Sörgården bjöds vi in till ett studiebesök på Ovako Sweden AB. Björn Wiborg (platschef) presenterade företaget innan vi fick svida om till skyddskläder och ge oss ut i verksamheten. Sören Thiderman, Per Larsson och Tomas Kvarnström visade oss runt.

Inne i verksamheten var det fotoförbud… men kanske kan några ord förmedla lite av upplevelsen:

Hettan slog upp från järnet när det valsade fram genom lokalen
längre och tunnare för varje steg
Soluppgångsfärgat
Vattenånga fräste och steg upp mot taket när redskapen kyldes av efter järnet passerat
Öronproppsdämpat slammer av stål mot stål
Vår guide fick berätta några ord i taget, tydligt och högt, för att höras
Med ovanifrånperspektiv
på gång med gallergolv
såg vi järnets väg genom byggnaden

Ett stort tack till Patrik, Björn, Sören, Per och Tomas som gjorde årsmötet och studiebesöket till en mycket intressant och trevlig dag.

  

2017 • Våra nya loggor

  

2017 • Exjobb

Under 2017 har vattenvårdsförbundet samarbetat med en student, Karin Lindblom, på Örebro universitet kring ett projekt gällande miljögifterna PFAS. Detta har nu resulterat i examensarbetet ”PFAS in Gullspångsälvens catchment area”.

  

2017 • Lokalt åtgärdsprogram för Bjurbäcksälven

Under 2017 har vattenrådet arbetat med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Bjurbäcksälven. Projektet kommer fortgå under 2018 och en delrapport redovisas nu, i slutet på 2017. Mer om projektet kan du läsa under vattenverksta’n.

  

2017-11-13 • Uppstartsmöte för kommunsamverkan vatten

Från Vansbro till Gullspång delar vi vatten. Vatten som inte bryr sig om administrativa gränser. Vatten som kommuner och centrala myndigheter är satta till att värna och vårda genom vattenförvaltningen. Vad är kommunernas ansvar? På vilket sätt berörs du och din verksamhet? Och på vilket sätt kan vattenrådet stötta kommunerna i genomförandet av åtagandena inom vattenförvaltningen?

Den 13/11 genomförde vattenrådet ett uppstartsmöte för vattensamverkan med kommunmedlemmarna. Från 8 av de 10 kommunmedlemmar fanns 23 personer på plats. Olika delar av kommunernas verksamheter var representerade, både från VA, miljösamordning, tillsyn och fysisk planering.

Dagen bestod av både information om vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammet och miljökvalitetsnormer, samt en workshop. Under workshopen fick kommunerna arbeta med att identifiera problemställningar de stöter på när de ska arbeta med åtgärdsprogrammet för vatten, samt diskutera fram potentiella lösningar på det. Presentationerna och anteckningar från workshopen hittar ni här.

Många av deltagarna gick idérika från samverkansmötet och önskemål framfördes om att genomföra fler möten framöver.

  

2017-10-28 • Trösälvenprojektet

Under sommaren 2016 tog Gullspångsälvens vattenråd fram ett lokalt åtgärdsprogram för Trösälven. Du kan läsa mer om det projektet under Vattenverksta’n. Under sommaren 2017 är det lokala åtgärdsprogrammet på remiss till berörda intresseorganisationer, myndigheter, verksamhetsutövare och fastighetsägare i anslutning till Trösälven. Sista svarsdag är 28 augusti 2017.

Åtgärdsprogrammet var på remiss under sommaren 2017 och flera relevanta och bra kommentarer kom in till vattenrådet. Dessa beaktas och kommer tas hänsyn till i det fortsatta arbetet med Trösälven. Under 2017 har provfisken genomförts i Trösälven – Lokadalen, resultaten går att läsa i rapporten för etapp 2.

Nästa etapp i Trösälvenprojektet planeras att genomföras under 2018.

2017-06-30 • Uppdatering

Flera uppdateringar har gjorts på hemsidan kika under dokumentskåpet, vattenverksta’n m.m. så hittar ni information om senaste protokollen, rapporterna och projekten i vattenvårdsförbundet och vattenrådet.

  

2017-03-29 • Kallelse till årsmöte 2017

Härmed kallas alla ombud och inbjuds alla intresserade till årsmöte i rådet och förbundet. 

Årsmötet hålls på Hembygdsgården i Karlskoga klockan 9-15 den 19/4 2017. På eftermiddagen gör vi ett studiebesök på Våtsjötorp kraftverk som får några år sedan byggdes om och försågs med omlöp för fiskvandring.

Kallelse/Program/Dagordning
Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse vattenrådet
Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse vattenvårdsförbundet
Bilaga 3 - Resultat och balansräkning 2016
Bilaga 4 - Förslag till ändring av stadgarna
Bilaga 5 - Förslag till utökning av samordnartjänsten från 50% till 100%
Bilaga till punkt 19 - Budget
  

2016-04-19 • Årsmöte med läkemedelstema

Värd för i år var Cambrex Karlskoga AB. Kajsa Gustavsson, miljöchef på Cambrex, inledde med att presentera industriområdet Björkborn samt företaget Cambrex, som utvecklar och tillverkar aktiva substanser och intermediat till läkemedel.
  
Årsmötet höll en mycket trevlig ton, vilket till och med ledde till kommentaren ”jag har aldrig varit på ett årsmöte där det skrattas så mycket”. Sedvanliga punkter avhandlades, styrelsen fick ansvarsfrihet och kommande budget och arbetsordning godkändes.
  
Lunch intogs på ”Saffran och kardemumma”, ett café i vacker herrgårdsmiljö.

På eftermiddagen lyssnade vi med nöje på Per-Erik Olsson, professor från Örebro universitet. Han berättade om läkemedel som kommer ut i vattnet, vilka typer av läkemedel det handlar om och hur detta påverkar framför allt djur i vattenmiljön. Ofrivilliga könsbyten och beteendeförändringar har t.ex påvisats. Per-Erik både visade på vad som kan hända när läkemedel kommer ut i naturen, men också att vi inte ska vara för snabba att dra slutsatser av försök i laboratoriemiljö eftersom miljön utanför är så komplex.  I publiken satt allt från kemister till lekmän. Det är få föreläsare som i det läget lyckas berätta på ett sätt så alla får något med sig. Det lyckades Per- Erik med och den goda stämningen från förmiddagen höll i sig.
  

Kajsa Gustavsson tog sedan över och berättade hur man hanterar just läkemedel i avloppsvattnet från Cambrex och hur planerna på att uppgradera det egna reningsverket pågår, för att ytterligare avskilja de ämnen som vi inte vill få ut i naturen. Avslutningsvis fick vi besöka reningsverket på området och själva se hur processen gick till.

  

• Åtgärdsprojekt i Bjurbäcksälven och Liljendalsälven

Gullspångsälvens vattenråd kan med glädje berätta att vi har fått bidrag från länsstyrelsen i Värmland för genomförande av två åtgärdsprojekt. Det ena är en vattendragsvandring längs Bjurbäcksälven i samarbete med föreningen Filipstads Bergslags kanal. Ett vattendrag som har fina kulturvärden samtidigt som det behövs åtgärder för naturmiljön. Det andra projektet är elfiske i Liljendalsälven där underlag behövs för att följa upp effekterna av kraftverksdammar och regleringsdammar i vattendraget.

 

2015-10-21

Under 2015 har ett förslag till nytt kontrollprogram för vattenvårdsförbundet tagits fram. Detta kommer gälla från 2016 till 2022. Just nu är förslaget till nytt kontrollprogram ute på remiss till medlemmar och berörda. Berörs du och har inte fått remissen? Kontakta vattenrådgivare Matilda Norberg.

      Vill du veta mer?

      Förslag till nytt kontrollprogram

      PM till förslaget till nytt kontrollprogram

  
Sista dag att besvara remissen är den 10 november 2015

  

2015-04-27 • Yttrande ”Tid för bättre vatten”

Vattenvårdsförbundet och vattenrådet lämnade i slutet på april in sitt yttrande gällande samrådet för vatten – ”tid för bättre vatten”, som omfattade förslag till nytt åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt.

  

2015-04-16 • Årsmöte

Den 16 april höll Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd årsmötet. Värd för dagen var Bharat Forge Kilsta AB. Förutom klassiska punkter på ett årsmöte så informerades det om den pågående revideringen av kontrollprogrammet som förhoppningsvis ska vara genomförd i början på 2016. Ann-Charlotte Norborg Carlsson från ALcontrol redovisade resultaten från 2014 års recipientkontroll. Vid mötet avtackades Matz Ericson som ordförande och vi välkomnade Liselotte Eriksson som ny ordförande för rådet och förbundet.

Avslutningsvis guidade Torbjörn Johansson en mycket intressant rundvandring i smedjan och berättade om Bharat Forge Kilstas verksamhet. Verksamheten startades 1646 i gamla Bofors och har pågått sedan dess. Idag produceras huvudsakligen vevaxlar och framaxelbalkar för tunga lastbilar. 1982-83 sattes smidespressen på 16 000 ton – hjärtat i verksamheten– upp, och sedan dess hörs dess tunga dunkande i området.

  

Inbjudan till samråd    – tid för bättre vatten
  

Påverkar du eller påverkas du av vatten? Då berörs du av det här samrådet

 Utskriftsvänlig inbjudan

 Tid för bättre vatten

Just nu pågår ett samråd* för vatten - ”tid för bättre vatten”. I samrådet finns förslag på hur våra sjöar, vattendrag och grundvatten mår, vilka mål som ska nås i vattnen och vad som behöver göras för att vattnen ska må bra (förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten). Förslagen kommer efter beslut gälla fram till 2021. Tycker du att det som vattenmyndigheten föreslår stämmer? Din kunskap behövs för att få till så bra mål och åtgärder som möjligt i våra sjöar, vattendrag och grundvatten.

 Din kunskap är ovärderlig

Du har stora kunskaper om sjöar och vattendrag i din närhet. Hur mår vattnet? Om det inte mår bra, vad behöver göras för att det ska må bättre? Om det mår bra, finns det risker som gör att det inte kommer fortsätta må bra? Din kunskap är ovärderlig för att få till rätt åtgärd på rätt plats.

 Tänk efter, tänk till och kom och berätta vad du vet

Vattenrådet och vattenvårdsförbundet kommer svara på samrådet. Kom på vårt samrådsmöte och berätta vad du vet så sammanställer vi ett svar till vattenmyndigheten.

  

När: Den 26 februari klockan 10-12

Var: Hembygdsgården i Karlskoga, Rektor Lindholms väg 1

 Vägbeskrivning:

Från Degerfors:
Ta till höger vid det allra första trafikljuset, se skyltning.

Från Örebro, Kristinehamn eller Filipstad:
Åk mot Degerfors i den stora rondellen vid E18/Degerforsvägen. Vid det fjärde trafikljuset, strax efter att du passerat lasarettet, så svänger du vänster, Se skyltning.
Kör några hundra meter så ser du den stora röda bergsmansgården med övriga mindre byggnader till vänster. Det finns parkeringsplatser utanför gärdsgårdstängslet. Vi skall vara i den stora röda huvudbyggnaden.

 ALLA ÄR VÄLKOMNA

 Vill du veta mer

Läs skriften ”tid för bättre vatten”. Den går att ladda ned här:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/broschyrerfoldrar/Pages/tid-for-battre-vatten.aspx

I bilaga hittar du en läsanvisning. Dokumenten som är på samråd är omfattande och allt berör inte alla. Kika vad som berör dig och fokusera på det.

*Samråd är en lagstadgad process där man innan beslut kring ett framtaget förslag efterfrågar synpunkter från de som berörs.

  

2014-10-30 • Möte om vattenvårdsförbundets kontrollprogram

GVVFs kontrollprogram, som styr vilken provtagning vi utför, ska revideras.  I och med det hölls den 30 oktober ett medlemsmöte på kraftvärmeverket i Karlskoga, där kontrollprogrammet presenterades och ideer, funderingar och förslag till revideringen framfördes och diskuterades. Vilka analyser ska vi utföra? Vilka provpunkter ska provtas? Vad vill medlemmarna få veta från de provtagningar vi genomför?

På mötet fanns bland annat Holger Torstensson, som tog fram det nuvarande kontrollprogrammet, Ann-Charlotte Norborg Carlsson från ALcontrol och representater från länsstyrelsernas miljöövervakningsenheter med, tillsammans med många representanter från medlemmarna.

  

Anteckningar från mötet

  

  

  

• Åtgärder på gång

Just nu händer det mycket spännande när det gäller åtgärder i vatten. Till exempel:

Karlskoga kommun bygger ett fördröjningsmagasin i Kilstabäcken för att minska belastningen av föroreningar och näringsämnen på Lonnen, samt för att minska översvämningsrisken nedströms.
 

__________________________________________

Det sista vandringshindret i Imälven har rivits – kraftverket och dammen i Utterbäck. I och med det är Imälven fri från vandringshinder hela vägen från Möckeln till Rösimmen.

  

• Samråd om det kommande åtgärdsprogrammet

Den 1 november kommer samrådet för det nya åtgärdsprogrammet för vatten. Det åtgärdsprogram som ska ta oss till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. I många fall ska dessa vara uppnådda till år 2021. Vattenrådet kommer anordna sammankomster för att få in så många åsikter och kommentarer som möjligt att skicka in till vattenmyndigheten. Håll utkik efter information om detta både på hemsidan och via epostlistan. Om du inte redan finns på vår epostlista är det bara att kontakta Matilda så ordnar vi det.

  

2014-09-02 • Besök på Kedjeåsen Fisk AB

”Jag hamnade vid ett vägval i livet när jag var 20 år” berättade Christian Höllgård när han guidar ett 15-tal intresserade vid fiskodlingen i Kedjeåsen. Efter det vägvalet har Christian arbetet med fiskodlingen och utvecklat verksamheten.

I fiskodlingen produceras småfisk (ca 10g) som körs ut till allt från Vattudalen i Jämtland till Hagfors i Värmland och fångstfärdig fisk som används mycket till sportfiskesjöarna i Kilsbergen. Både röding och regnbåge simmar i tankarna i Kedjeåsen. Dessutom importeras fiskfoder och fångstutrustning.

Christian berättade engagerat om utvecklingen av verksamheten. Bland annat kan de, med hjälp av temperaturreglering, börja kläcka redan i januari/februari och därmed förkorta kedjan från ägg till fångstfärdig fisk med ett helt år. Christian presenterade vidare ett förslag på hur de med hjälp av dammar och inrättande av naturlig rening skulle kunna minska verksamhetens miljöbelastning av kväve och fosfor med uppskattningsvis 60-70 %. Ett mycket intressant projekt då sjön Lonnen, som vattnet rinner till, klassas som övergödd och alla bidrag för att minska belastningen på sjön är välkomna.

 

Ett mycket uppskattat inslag under guidningen var matning av röding.

  

  

Inbjudan besök fiskodling 2 september

Boka redan nu!
Den 2 september gör vi ett besök på Kedjeåsens fiskodling. Christian Höllgård visar och guidar

Inbjudan

  

 Välkommen till en eftermiddag om vatten  OBS NYTT DATUM 3 JUNI

På grund av sjukdom blev tyvärr kursen om åtgärderi vatten flyttad.
Nytt datum är den 3 juni, i övrigt ser upplägget likadant ut.

Den 3 juni 2014 bjuds du in att delta, ta chansen att få hjälp,
inspiration och kunskaper om åtgärder i vatten nära dig.

Inbjudan till kursen en eftermiddag om vatten

 

2014-04-03 • Årsmöte

Vid Öjevetterns strand på Lungsundets hotell hölls det, den 3 april, årsmöte i vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Värd detta år var Storfors kommun.
  
Efter snabbt och smidigt avklarat årsmöte fick vi lyssna på tre intressanta föredrag. Först ut var Ann-Charlotte Norborg Carlsson som redovisade resultaten från recipientkontrollen. Därefter pratade Robert Skogh om de planerade förändringarna vid laxtrappan i Gullspång samt funderingar kring Lilla Århusforsens funktion. Avslutningsvis höll Karin de Beer från länsstyrelsen i Värmland ett föredrag om de alldeles nya statusklassningarna av alla sjöar, vattendrag och grundvatten som gjorts samt om det kommande nya åtgärdsprogrammet. Många frågor, funderingar och diskussioner blev det när ämnet kom på tal.
  
Dokumentation från årsmötet finns under dokumentskåpet

 Årsmötet  Ann-Charlotte  Karin  Öjevettern

 

2014-03-24  • Vattenrådens dag

Den 24 mars gick vattenrådens dag i Västerhavets vattendistrikt av stapeln. En representant för Gullspångsälvens vattenråd fanns med under dagen. Är du nyfiken på vad som sas under dagen finns dokumentationen här.
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2014/Pages/140324-vattenradens-dag-vasterhavet.aspx

 

2013-11-07  • Vattenkraften och miljön – tema Liljendal

Den 7 november hölls ett möte i Liljendal med tema ”vattenkraften och miljön”. Liljendalsälven är periodvis torrlagd till följd av vattenregleringen. Samtidigt är det ett vattendrag av stort värde för öringen, så länge som det finns vatten.
Mötet hölls för att diskutera hur de två intressena kraftverksreglering och biotop för öring kan kombineras i det här fallet. Ett 15-tal personer samlades, representanter från Rämens fiskevårdsområdesförening, Vattenrådet, KEMAB (som är kraftverksägare) och andra med stort intresse i dessa frågor.

Mötesanteckningar finns att läsa här.

 


Några meter härifrån
föddes jag och växte upp,
berättar Walter, 87 år

 

       

  

• FNs vattenår 2013

Under sista veckan i oktober uppmärksammade vi att FN utsett 2013 till vattnets år. Många frågor berör vattnet lokalt, vilket framgick när KEMAB, Karlskoga kommun, Vattenrådet/vattenvårdsförbundet, Karlskoga Hembygdsförening, Karlskoga Naturskyddsförening och lokalavdelningen av FN-förbundet ställde ut. Vattnets kretslopp, hur vi får vatten i kranen, vad som görs inom kommunen för att våra vatten ska må bättre, vattnets rekreationsvärde, hur familjen uppströms påverkar familjen nedströms och mycket mer gick att se och läsa om på utställningen.
 
Kvällen den 30 oktober avslutades evenemanget med en rad föreläsningar om vatten. Matilda Norberg (vattenrådgivare på vattenrådet) berättade om hur flodpärlmusslornas liv ser ut och hur detta kan vävas ihop med ett vattenråd och åtgärder för att återställa vattendrag till en trivsam miljö för flodpärlmusslorna.
  Bert Allard från Örebro universitet, visade på att vatten är inte så bara, även om det är ett fåtal ämnen som utgör grunden i vattnet. Bert berättade om vad som kommer krävas av reningstekniker i framtiden för att ta hand om det vatten vi skickar ut i avloppsledningarna. I pausen bjöds det både på Karlskogavatten, fika och sköna toner från Karlskoga kammarkör i fyra visor om vatten.
  Sif Eklund från Hembygdsföreningen tog sedan vid och visade hur vattnet format Karlskoga genom allt från raviner skapade under istiden till Boforsen, vid Timsälvens utlopp i Möckeln, som gett upphov till olika sorters verksamhet under flera hundra år.
  Christer Larsson från Naturskyddsföreningen lyfte frågan om kemikalier, och vikten av att vi blir mer medvetna om vad vi utsätter oss själva, miljön och vattnet med dess innevånare för.
  Jouni Perttunen från reningsverket avslutade med att visa vad KEMAB gör för att driva utvecklingen inom vattenhantering, både vad gäller det rena vattnet till kranen och hantering av avloppsvattnet.
 

Många tog sig tid att komma
 

Matilda Norberg Bert Allard Sif Eklund
Christer Larsson Jouni Perttunen Utställning på biblioteket Karlskoga kammarkör i fyra visor om vatten

 

2013-10-01  • Imälven, Karlskogas pärla

En krispigt klar höstdag med de gula löven lekande i luften samlades ett 20-tal personer för att följa Imälvens lopp. En härlig blandning av närboende, tillresande, allmänt nyfikna, inventerare, fiskefolk, vattenkraftsägare, myndigheter och naturintresserade gav sig av mot Imälvens början.

Sif Eklund guidade genom Imälvens alla naturvärden och insatser som gjorts för att förbättra naturmiljön. Berättelser om grävmaskinen som försiktigt la ned stenar i vattnet efter strikta direktiv från mannen som balanserade på skopan, människor som vaktade dygnet runt för att ingen skulle stjäla de flodpärlmusslor som tillfälligt flyttats, win-win situationer där stenar från bygge vid E18 kördes med dumpers till Imälvens forssträckor. Vem kunde tänka sig att en naturvårdsåtgärd kunde inrymma så mycket dramatik?

En intressant dag, som blev än intressantare när Bengt på Wikers meddelade att vi kunde få komma in och kika på den självreglerande dammen vid Älgsimmen, på skjutfältet, trots att vi tidigare fått veta att det inte skulle gå. Ytterligare en höjdpunkt fick vi då inventeringsgänget från skogsstyrelsen lyckades hitta både flodpärlmussla, flodkräfta och öring –huvudrollsinnehavarna i Imälvendramat.

Mer om Imälven går att läsa i Vattenverkstan här på hemsidan.


Bilderna är klickbara

Imälven
Imälven rinner från sjöarna Älgsimmen och Rösimmen inne på Villingsbergs skjutfält och ansluter efter ca 7.5 km till Svartälven strax innan denna rinner ut i Möckeln. Imälven har klassats som nationellt värdefullt vatten, framför allt för sin förekomst av flodpärlmussla. Från 2008 har ett projekt för att återställa Imälven till ett naturlikt tillstånd pågått och ett flertal åtgärder har genomförts.

 

2013-06-04   • Vattendragsvandring längs Trösälven

I ett samarbete mellan GVVF, LRF Grythyttan, länsstyrelsen i Örebro och studieförbundet vuxenskolan drog vi ut på vattendragsvandring. Vädret var med oss när vi inledde dagen på Loka brunn, nära källflödet för Trösälven. Utloppet från södra Loken besöktes sedan och diskussionerna gick varma kring bland annat gamla bestånd av flodpärlmusslor, gamla tiders malmhantering, nejonögon och vattenkvalitet. Vi tog oss vidare längs en vacker slinga av gamla Lokavägen och landade så vid Silverhyttan där korven avnjöts med härlig utsikt över Hållsjön. Kraftstationen och ombyggnationer av damm och kraftverk blev så temat innan vi begav oss till sista anhalten -utloppet från Hållsjön. Mindre lyckade åtgärder beskådades, och hur kan man göra istället? Och se där var de, några flodpärlmusslor silade stillsamt vattnet på en tidigare okänd lokal. Tänk vad man kan hitta om ett gäng intresserade människor tar sig ut i naturen.


Foto: Torbjörn Hedfeldt

 

   
Loka Brunn
 
  Södra Lokens utlopp   Silverhyttan
   
Hållsjöns utlopp
 
  Silverhyttan   Silverhyttan
         
   

De små bilderna
är klickbara

Hållsjöns utlopp   Silverhyttan    

 

2013-05-30   • Årsmöte

Den 30 maj hölls årsmöte i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund. Utöver traditionella punkter på dagordningen så beslutades det även om revidering av andelarna, tillägg av datarapportering till kontroll- programmet och det slutgiltiga beslutet för en formell ekonomisk uppdelning av vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Ann-Charlotte Norborg Carlsson från ALcontrol redovisade resultaten från årets provtagningar och sammanställningen av de senaste fem åren 2008-2012.

Protokoll med bilagor från årsmötet finns under dokumentskåpet

Degernäs gård var lokalen för dagen och efter en lunch på restaurangen blev vi guidad av Åke Jansson i de vackra omgivningarna i naturreservatet Degernäs-Ramshöjden.

Vi tackade också av Anders Ohlsson som nu valt att dra sig tillbaka från posten som ordförande efter 27 års engagemang i GVVF. Vi tackade även Tomas Nermark som efter en gedigen insats under året också valt att lämna posten som kassör.


Åke Jansson

 

• Remissvar

GVVF har svarat på ett samråd från vattenmyndigheten gällande Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor. Svaret finns i dokumentskåpet under rubriken remissynpunkter etc. Svaret kan också ses som anteckningar från mötena som hållits i GVVF under våren angående detta samråd (19 mars samt 16 april)

 

2013-05-13   • Vattenkraften och miljön

Den 13 maj hölls ett möte med tema ”vattenkraften och miljön”. Ett uppstartsmöte för en arbetsgrupp. Anteckningar från mötet finns i dokumentskåpet. I dessa anteckningar finns också länkar till tillgängligt material under mötet samt en deltagarlista med kontaktuppgifter.


Foto: Sif Eklund

Går det att kombinera de två intressena och i sådant fall hur? Vad kan man göra? Vad vill vi göra? Går det att göra gemensamma insatser? Förhoppningen är att den här arbetsgruppen ska kunna hitta lösningar och underlätta för att kombinera vattenkraften och miljöintressena på ett hållbart sätt. Till detta första tillfälle är Maria Hellström från länsstyrelsen i Örebro inbjuden. Maria arbetar med vattenverksamheter och har stor kunskap om vilka krav som ställs på vattenkraften vad gäller miljöhänsyn.

 

VISS-information

Vattenmyndigheterna har en egen sida på YouTube www.youtube.com/user/vattenmyndigheterna Här finns bland annat en utbildning i VISS för den som känner att man vill lära sig mer om kartverktyget. Det finns också informationsfilmer om olika sorters provtagningar.

 

2013-03-22 • Vattenrådens dag, Västerhavets vattendistrikt

Med världsvattendagen som bakgrund anordnades årets vattenrådens dag i Göteborg. Under dagen presenterades mycket matnyttig information från vattenmyndigheten vad gäller det arbete kring revidering av miljökvalitetsnormer, statusklassning och åtgärdsprogram som pågår just nu. Lennart Sorby från Havs och vattenmyndigheten gjorde också en utblick mot övriga Europa och hur vi egentligen ligger till på vägen mot God status i alla vatten.

En uppsjö av upplyftande, kreativa och tankeväckande föredrag hölls under dagen. Kävlingeåprojektet som hållit på i minst 20 år med ständiga förbättringar av vattenkvaliteten varvades med nystartade projekt med fokus på vattnet i skolan och samverkansprojekt mellan vattenråden i Halland.

Presentationerna från dagen går att ta del avpå vattenmyndighetens hemsida
www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2013/Pages/130322-vattenradens-dag-vasterhavet.aspx

 

2013-03-12 • Älvgruppsmöte

Årets älvgruppsmöte i Gullspångsälvens avrinningsområde gick av stapeln den 12 mars. Under dagen gavs ett flertal presentationer:

 • Claes Kjörk från Fortum presenterades läget inför vårfloden, som kunde sammanfattas i att just nu ser det lugnt ut.
   
 • Karin Aune från länsstyrelsen i Örebro berättade om ras och skredkarteringen för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. Bland annat visades kartor där riskområden pekades ut. T.ex hade områdena närmast norr om Karlskoga längs Imälven och Svartälven en relativt hög andel mark med risk för skred och ras.
   
 • Anna Engström Meyer från Svenska kraftnät presenterade hur beredskapsplaneringen för dammbrott kunde samordnas på ett effektivt och informativt sätt.
   
 • Karlskoga Energi & Miljö presenterade sig som nya ägare till ett flertal dammar/kraftverk i vattensystemet.
   
 • Ett fältbesök i ett översvämningskänsligt område vid Svartälvens utflöde i Möckeln guidades av Tomas Nermark.

 

2013-02-21 • Vattenrådens dag Värmland

Länsstyrelsen i Värmland bjöd in vattenråden till en dag att inspireras av. Under dagen fick vi lyssna på:

 • Arne Magnus Hekne, Trine Frisli Fjøsne och Øystein Østgaard som berättade om hur vattendirektivet införlivades i Norge och hur de arbetade med vatten på lokal nivå i vårt grannland.
   
 • Anna Sjörs, från Klarälvens vattenråd, berättade om Hagfors kommuns arbete inom vattenrådet där bland annat ekologisk tappning i kraftverken, laxens fria gång i Klarälven och arbete med ansvars- biotoper fanns på agendan.
   
 • Grete Algesten från länsstyrelsen i Värmland visade på vad ett vattenråd kan arbeta med, och vad som kan vara framgångsfaktorer i ett vattenråd. Hon påminde oss också om vattendirektivets grundsats:

   ”Vatten är ingen vara vilken som helst
   utan ett arv som måste
   skyddas, försvaras och
   behandlas som ett sådant.”

Mycket utrymme till diskussion gavs under dagen och flera av idéerna om hur man kan arbeta inom vattenrådet kommer dyka upp inom Gullspångsälvens vattenråd så småningom.

 

Kallelse till möte
GVVFs kontrollprogram
…och samrådshandlingar från vattenmyndigheten

19/3 kl 13-15

Karlskoga , Skrantahöjdsvägen 35, lokal Möckeln

 

Alla medlemmar i GVVF bjuds nu in till ett möte om kontrollprogrammet.

Stora mängder biologisk och kemisk information om vattnen i vår närhet har genom åren samlats in genom GVVFs samordnade recipientkontroll (som baseras på ett kontrollprogram). Värdefull information som går att använda till mycket. Alla medlemmar bjuds nu in för att diskutera hur GVVF vill använda informationen från kontrollprogrammet

Mötet inleds 13:00 med en kort presentation av kontrollprogrammet. Därefter har vi en öppen diskussion kring kontrollprogrammet. Frågor som framkommit är bland annat:

 • Hur ska vi använda resultaten från kontrollprogrammet?
 • Vilka specialundersökningar kan vara intressanta att genomföra?
 • Vattenkraften, jordbrukets och skogsbrukets påverkan och deltagande i kontrollprogrammet?
 • Fler frågor?

Ca 14:30 Vi passar vid det här tillfället också på att ta ett inledande möte kring de dokument som vattenmyndigheten har skickat ut på samråd (se nedan under rubriken ” Tyck till om hur vi ska arbeta med våra vatten”)

Dokumenten presenteras kort och diskuteras sedan. Vad ska vi ta med till mötet i Karlstad? Vilka områden prioriterar GVVF? Den 16 april kommer sedan ytterligare ett möte hållas i GVVF med anledning av dessa dokument. För mer information se nedan under rubriken ” Tyck till om hur vi ska arbeta med våra vatten”

 

 • Tyck till om hur vi ska arbeta med våra vatten, samråd från Vattenmyndigheten
  
 • Vattenrådens dag i Värmland, 21 februari 2013
  
 • Skagersholmsån –vattenvårdsprojekt

 • Tyck till om hur vi ska arbeta med våra vatten

Berörs du av hur våra vatten mår? Är du markägare, skogsägare, politiker, jordbrukare, fiskare, tjänsteman, företagsrepresentant, vattenkraftsägare, naturintresserad? Har du någon sjö eller vattendrag i din närhet som du känner till lite extra?

Nu får vi tycka till om vilka frågor som är prioriterade att arbeta med inom förvaltningen av våra grundvatten, sjöar och vattendrag. Detta är ett led i vattenförvaltningens arbetscykel som omfattar 6 år.
Mer om arbetscykeln går att läsa här
 

Samråd från vattenmyndigheten
Vattenmyndigheten i västerhavet har skickat ut till samråd för:

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor
Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivning

till bland annat Gullspångsälvens vattenråd. Den 26 mars 2013 hålls ett möte i Karlstad angående de utskickade dokumenten. Där kommer föreslagna prioriterade områden presenteras och diskuteras.

Kom på vattenrådets möten
Den lokalkännedom och kunskap som finns inom GVVF behöver komma fram till vattenmyndigheten. Därför kommer två möten hållas i vattenrådet.

Dels tisdag 19 mars 2013. Detta möte hålls inför mötet i Karlstad. Vi går igenom dokumenten, tar upp om det finns några oklarheter och diskuterar prioriteringar och viktiga frågor från vattenrådet.
Vi träffas på Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga, lokal Möckeln klockan 13:00
(Mötet startar med en genomgång och diskussion om GVVFs kontrollprogram och därefter går vi igenom samrådsdokumenten från vattenmyndigheten.)

Dels tisdag 16 april 2013. Vid detta tillfälle återförs vad som sagts i Karlstad till vattenrådet och med det som underlag arbetar vi fram vad vattenrådet vill framföra till vattenmyndigheten. Vi träffas på Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga, lokal Möckeln klockan 9:30.

Anmälan och frågor till Matilda, och naturligtvis bjuds det på fika J
Om du har förhinder är du välkommen med åsikter och funderingar per mail eller telefon.

Underlagsdokumenten hittar du här

Om du vill ha en introduktion till vattenförvaltningen kan du kika här

 

 • Vattenrådens dag i Värmland

Den 21 februari bjuder länsstyrelsen i Värmland in till vattenrådens dag.
Ta er till Karlstad och få en inspirerande dag om bland annat kommundeltagande i vattenråden och hur Norge arbetar med vattenråd. Se mer information i inbjudan.

ALLA ÄR VÄLKOMNA

 

 • Skagersholmsån

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund är med och stöttar ett projekt som syftar till att för- bättra levnadsvillkoren för framförallt flodpärl- mussla i Skagersholmsån.
Mer finns att läsa under vattenverksta’n.

 

2012-10-04  • Extra årsmöte

Ett extra årsmöte hölls den 4 oktober med anledning av att vattenvårdsförbundet och vattenrådets ekonomi ska delas upp. Protokoll från mötet kan du hitta här. Vid mötet höll Ann-Charlotte Norborg från ALcontrol en presentation av resultaten från 2011 års recipientkontroll.
I samband med det extra årsmötet hölls också ett styrelsemöte. Även det protokollet finns att läsa här på hemsidan.

 

2012-09-20  • Vattendragsvandring längs Valån

Den 20 september genomfördes en vattendragsvandring längs Valån i Karlskoga. En vacker dag som lockade ut ett gäng intresserade människor. Vi började strax ovanför utloppet i Angsjön och vandrade uppåt längs vattendraget. Nils-Olov Eriksson som är kraftverksägare vid Våtsjön och Daniel Bergdahl och Maria Hellström från Länsstyrelsen i Örebro guidade. Valån bjöd på många vackra scenerier. Ån består av både forsande och lugnare partier med stor potential att bli ett värdefullt vatten ur miljösynpunkt. På flera ställen bar vattendraget spår av tidigare sekels flottning och många diskussioner kring vad som kan vara möjliga åtgärder fördes längs vägen. Vid Våtsjöns kraftstation hade Erik tänt en brasa och medan den medhavda lunchen intogs fördes många intressanta diskussioner kring vattenkraft och miljövärden.


 

 

 

Foto: Ulf Engström

 

• Svar på remiss angående revidering av ekologisk status

Länsstyrelsen i Örebro skickade tidigare i år ut en remiss angående revidering av den ekologiska statusen i några av vattenförekomsterna i länet. Med anledning av detta kallade vattenrådet till möte den 16 augusti för att formulera ett svar. Svaret som skickades in till länsstyrelsen kan du läsa här.
  
Underlagsdokumentet  Remiss ny ekologisk status 2012.xls

 

KALLELSE

 • Möte angående remiss om ekologisk status, 16 augusti 2012

Vattenrådet har fått en remiss angående revidering av den ekologiska statusen i vattnen i Gullspångsälvens avrinningsområde (endast de vattenförekomster som ligger inom Örebro län).
  
Med anledning av det kallar vi till ett samverkansmöte den 16 augusti 2012 klockan 9:30.
Mötet hålls i lokal Möckeln på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga.
  
Underlagsdokument finns här (Remiss ny ekologisk status 2012.xls)
och instruktioner finns här (Missiv revidering av ekologisk status 2012)
  
Observera att det i första hand gäller de vattenförekomster som ligger inom Gullspångsälvens avrinningsområde, dvs de som anges ligga inom Hällefors och Karlskoga kommun. Vill du veta mer om vattendragen och sjöarna som berörs kan du söka upp dem i VISS (www.viss.lst.se) där det finns underlag till varför dessa vatten kommer omklassas. Det går även att söka ut data från genomförda undersökningar i olika databaser t.ex www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ikeu/resultat/

 

2012-06-19  • Årsmöte i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

I vacker herrgårdsmiljö vid Ribbingsfors golfklubb hölls årsmöte i vattenvårdsförbundet.
  
Protokoll
  
Efter lunchen bjöds vi på en givande och intressant rundtur av Lennart Håkansson på Fortums lokaler vid Gullspångs kraftverksstation och Robert Skogh berättade om Gullspångslaxen och de åtgärder som nu görs i laxtrappan för att återställa och förbättra möjligheterna för vandring och lek. Många frågor blev det från den intresserade grupp människor som följde med och Lennart och Robert gjorde ett riktigt bra jobb med att besvara dem. Ett stort tack till Lennart och Robert som tog sig tid att guida oss.
 


Se fler foton

  

2012-04-18  • Inspirationsdag i Gullspångsälvens vattenråd den 18 april

En heldag i inspirationens tecken hölls i vattenrådet den 18 april. Drygt 20-talet människor som representerade intresseorganisationer, industrier och myndigheter deltog under dagen. Dagen fylldes av föredrag, ett studiebesök vid Silverhyttans kraftverk och en mängd intressanta samtal och diskussioner.
  
Roine Franssons höll föredrag om EONs arbete med vattenfrågor och Lennart Olssons föredrag om Ombyggnationer i Mörrumsån.

  

  

  

Bilderna kommer från besöket vid Silverhyttans kraftverk, där Lars Rosén guidade.

  

2012-03-13  • Älvgruppsmöte 13 mars 2012

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd är representerade i Gullspångsälvens älvgrupp. Denna grupp träffades den 13 mars på Bofors hotell i Karlskoga. Gruppen syfte är främst att myndigheter, företag och organisationer som är berörda när det gäller flödesregleringen och höga flöden i avrinningsområdet ska kunna träffas och diskutera aktuella frågor samt ha en beredskap vid höga flöden. Daniel Bergdahl från Länsstyrelsen i Örebro höll vid det här tillfället ett föredrag som blickade tillbaka till tidigare tillfällen med höga flöden.
  

2009-08-31  • Remissynpunkter på Vattenmyndighetens rapporter

Vattenrådets remissynpunkter är nu inskickade till Vattenmyndigheten för Västerhavet:
  
Remissynpunkterna baserar sig på Vattenmyndighetens rapporter:
 
 • Förvaltningsplan
 • Åtgärdsprogram
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 
Se även sammanställningar och sammanfattningar om de flesta av vattenförekomsterna inom Gullspångsälvens avrinningsområde:    Sammanfattning av de flesta vattenförekomsterna
 

2009-05-28  • Årsmöte och vattenrådsmöten

Samtliga medlemsombud är välkomna till Gullspångsälvens vattenvårds-
förbunds årsmöte, klockan 09:00 hos Miljöbolaget i Svealand AB i Storfors

  
Alla som har ett intresse av vattenförekomsterna inom Gullspångsälvens avrinningsområde är välkomna till förbundets vattenråds möten för diskussion av remissynpunkter på Vattenmyndighetens klassning av våra vatten, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Dessa möten hålls 2009-06-09 klockan 13:00 i Karlskoga, samt 2009-06-11 klockan 09:00 i Karlskoga. Lokal meddelas senare, företrädelsevis via e-post.
 

2009-03-03  • Till vattenorganisationer i Västerhavets vattendistrikt

Samråd om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram samt Förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt

Som ett led i vattenförvaltningen presenterar Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt det sista av tre samråd på väg mot en första förvaltningsplan. Detta samråd har föregåtts av "Samråd för arbetsprogram" (år 2007) och "Samråd för översikt av väsentliga frågor" (år 2008).

Samrådsperioden varar mellan den 1 mars till den 1 september 2009. Utskick av tryckt material har påbörjats och beräknas finnas hos alla vattenorganisationer i mitten av mars.

Samtliga kommuner och länsstyrelser i vattendistriktet fungerar som aktförvarare under samrådet och Vattenmyndigheten ska enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) kungöra samrådet i tidningar inom vattendistriktet. Kungörelse sker den 27 februari 2009 i de flesta dagstidningar.

Länkar till material på vattenmyndighetens webbplats:

- Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
- Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt
- Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
- Förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt

Om inte länkarna fungerar så öppna www.vattenmyndigheterna.se och välj Västerhavet.
Vid frågor kontakta Vattenmyndigheten , tel nr 031-60 50 00.
 

2009-02-10  • "Nya stadgar

Vid förbundsmötet den 10 februari 2009 antogs slutgiltigt de nya stadgarna som möjliggör bildandet av ett vattenråd. Fördelningen av de ökade kostnaderna som vattenrådet för med sig är inte klar, men ett förslag presenterades och beslut skall tas av kommande årsmöte.
 

2008-12-17  • Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan

Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan enligt Ramdirektivet ska finnas senast till den 22 dec 2008. Samråd om dessa kommer att ske under perioden 1 mars till 1 september 2009. Länsstyrelserna, varav fem är Vattenmyndigheter, kommer under 2009 att anordna samrådsmöten i samarbete med vattenråd, kommuner och andra intressenter.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer ska finnas på förslag för alla större vatten s.k. vattenförekomster i Sverige. Miljökvalitetsnormen ska motsvara nivån god status om ett vatten klassificerats till god status eller sämre och hög status om det klassificerats till hög status. En kartläggning och analys har gjorts där Sveriges vatten har klassificerats enligt en femgradig skala från hög, god, måttlig, otillfredsställande till dålig status. Bedömningarna och miljökvalitetsnormerna finns på www.viss.lst.se. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande endast för myndigheter och kommuner. De får ändå stor effekt även för enskilda, genom att myndigheter och kommuner ska säkerställa att normerna uppfylls i samband med alla ärenden som rör vattenmiljön.

Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram ska finnas för varje vattendistrikt. Åtgärdsprogrammen är riktade mot myndigheter och kommuner, som genom programmen ska säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats uppfylls – d.v.s. att god eller hög vattenstatus uppnås. Åtgärdsprogrammen är övergripande. De visar på de styrmedel som finns att tillgå för myndigheter och kommuner för att komma tillrätta med miljöproblem och göra så att god vattenstatus uppnås.

Förvaltningsplan
En förvaltningsplan ska finnas för varje vattendistrikt. Den sammanfattar det arbete som har bedrivits inom den första vattenförvaltningscykeln vad avser statusklassificering av yt- och grundvatten, framtagande av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram samt deltagande i samverkan kring vattenförvaltningen.

Peder Eriksson länsstyrelsen i Örebro län 2008-12-17
 

• Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan

Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan enligt Ramdirektivet ska finnas senast till den 22 dec 2008. Samråd om dessa kommer att ske under perioden 1 mars till 1 september 2009. Länsstyrelserna, varav fem är Vattenmyndigheter, kommer under 2009 att anordna samrådsmöten i samarbete med vattenråd, kommuner och andra intressenter.
  
Läs mer under Vattenråd.
  

• Sveriges Vattenorganisationer

En ny webbportal för Sveriges vattenorganisationer. Här delas erfarenheter och information mellan Sveriges alla vattenorganisationer.     www.vattenorganisationer.se
 

• Nya möjligheter!

Har du foton liggandes, som kan vara intressanta att dela med sig av?
Nu finns möjlighet att få dem upplagda i vårt fotoarkiv.
Material skickas till matilda.norberg@karlskoga.se
 

• Nya möjligheter!

Nu finns möjlighet för medlemmarna att lägga in rapporter och undersökningar, som gjorts
i egen regi, här på vattenvårdsförbundets hemsida.

Maila eller skicka material till:

matilda.norberg@karlskoga.se   eller GVVF
Karlskoga kommun 13
Matilda Norberg
691 83 Karlskoga