« Tillbaka

Restaurering av Imälven

  

Imälven i Karlskoga är utpekad som nationellt värdefullt natur- vatten och nationellt värdefullt fiskevatten pga. sitt bestånd av flodpärlmussla

Imälven rinner från sjöarna Älgsimmen och Rösimmen och har sitt utflöde i sjön Möckeln. En inventering visade att beståndet av flodpärlmussla uppgick till ca 33 000 individer men att repro- duktionen misstänktes vara mycket svag. Man fann även flera vandringshinder för fisk och att det rådde brist i vissa områden på lämpliga lek- och uppväxtområden för öring.

Imälven bedömdes ha ett mycket högt skyddsvärde
på grund av:

 • En riklig förekomst av flodpärlmussla och öring, samt andra hotade arter
    
 • En artrik bottenfauna som inte visar påverkan av förorening eller försurning
    
 • En stor andel av älvens sträckning är opåverkad av indämning och flera värdefulla forssträckor finns kvar.

Sammantaget innebar detta att fisk och akvatisk fauna isolerats i fragment av vattensystemet. Öring kunde inte migrera från sjön Möckeln upp i älven för att leka. Regleringen av sjöarna Älgsimmen och Rösimmen riskerade att stressa faunan i älven genom onaturligt hastiga flödesförändringar. De forsar som ren-
sats hyste inte det naturliga livsutrymme som funnits eftersom sten, ved och andra skydd och gömslen rensats bort.

  


Inventering av bl.a flodpärlmussla


Justering av vattenflödet med hjälp av grävmaskin

  

Flera projekt initierades därför av Länsstyrelsen med målsättning att genomföra prioriterade restaureringsåtgärder:

 • Sjöarna Rösimmen och Älgsimmens dammanläggningar byggdes om till helt självreglerande system vilket bekostades av Vikers AB (2010)
    
 • Ett antal forsar, som tidigare rensats för den tidens verksamhet, återställdes genom att sten från älvsidorna återplacerades i älven. Innan detta påbörjades så plockades flodpärlmusslor manuellt vilka tillfälligt placerades uppströms för att sedan återsättas. Projektet finansierades av länsstyrelsen och Karlskoga kommun. (2009)
    
 • Strax innan älvens utlopp i Möckeln fanns ett antal kraftiga fysiska hinder i form av betongfundament för att skapa en damm. Dessa härrör från väg- och brobygget 1968. För att möjliggöra en migration av fisk och annan vattenfauna från Möckeln och uppströms måste dessa hinder tas bort. Detta arbete bekostades av Vägverket. (2010)
    
 • Damm och kraftverk vid Utterbäck som har utgjort hinder för vattenlevande växter och djur revs ut 2014 och naturliga miljöer återskapades i och i anslutning till vattnet.
    
 • En mindre damm som uppförts privat i Imälven revs 2014 ut för att skapa fri passage.

  

        

  

Imälven har nu fri passage för vattenlevande djur och växter från Rösimmen till Möckeln. Endast visst arbete med att återställa några sträckor till mer naturliga miljöer återstår.

Restaureringsprojektet i Imälven har varit mycket lyckat och gett flera positiva synergieffekter. Många parter har deltagit i projektet både genom arbete och genom finansiering. Länsstyrelsen i Örebro län har agerat som ”spindeln i nätet” och samordnat projektet, samtidigt som man stöttat med sakkunskap, finansiering och informationsspridning.

Mer om projektet kan du läsa i följande två rapporter:

 Projektrapport restaurering av Imälven maj 2011
 Konsultrapport projekt Imälven Karlskoga

  

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund