« Tillbaka

Trösälven

  

Trösälven är ett biflöde till Timsälven i Karlskoga kommun. Trösälven är utpekat som nationellt särskilt värdefullt naturvatten. Även flera av biflödena hyser höga naturvärden och flera åtgärder har genomförts för att förbättra miljön i älven, bland annat i Silverhyttan som ni kan läsa om här i vattenverksta’n.

Under 2016 tog Gullspångsälvens vattenråd fram ett lokalt åtgärdsprogram för Trösälven. Åtgärdsprogrammets syfte är att visa på vilka åtgärder som behövs i just Trösälven för att vattnet ska få god kvalitet och att det naturliga systemet med djur och växter i Trösälven ska må bra. Åtgärdsprogrammet är inte bindande, utan är framtaget som ett kunskapsunderlag för att kunna arbeta vidare med att få Trösälven att må så bra som möjligt.

Åtgärdsprogrammet var på remiss till berörda intresseorganisationer, myndigheter, verksamhetsutövare och fastighetsägare i anslutning till Trösälven under sommaren 2017. En samman-ställning av remissvaren går att hitta här. I det fortsatta arbetet med Trösälven kommer remissvaren beaktas.

Under 2017 har vattenrådet genomfört sjöprovfiske efter kräftor för att undersöka förekomsten av flodkräfta i Södra Loken

 

  

och S:a Trössjön samt genomfört elfisken i Långtjärnen, S:a Trössjön, Paddtjärn och Mynningen i Långtjärn. Resultaten av provfiskena finns här.

Under 2018 har vattenrådet arbetat med samverkan och framtagande av underlag för åtgärder i området kring Hållsjöns utlopp och ca 0.5km nedströms utloppet. En rapport sammanställs för tillfället och kommer vara klar i början på 2019. Under 2019 fortsätter vi sedan att arbeta med samverkan och biologisk återställning i Trösälven.

  

 


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund