Vattenverksta'n

  

Det konkreta arbetet med att förbättra den ekologiska statusen på våra
vatten pågår kontinuerligt. Här tar vi upp exempel på vad som görs och
gjorts i Gullspångsälvens avrinningsområde för att nå målet god status i
alla vatten.

  

   
  Utjämningsmagasin/dagvatten-
damm i Kilstabäcken
  
Silverhyttan - Trösälven Våtsjötorp - Valån
   
  Gullspångslaxen Restaurering av Imälven Kväverening vid Aggeruds
reningsverk
  
  
 

   Värna
   Skagersholmsån
  

     Kommunturné      Trösälven
 
     Bjurbäcksälven      Kullån, Burån och Hovaån  

  

Vet du om fler projekt som genomförs eller genomförts i Gullspångsälvens
avrinningsområde? Hör av dig så lägger vi in dem också.

  Matilda Norberg
  matilda.norberg@karlskoga.se

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund