« Tillbaka

Karlskoga Miljö AB bygger ut kväverening
vid Aggeruds avloppsreningsverk

  

Karlskoga Miljö AB som äger Aggeruds avloppsrenings- verk gav SMHI uppdraget att beräkna kvävereten- tionen från Göteborg t.o.m. Möckeln (Baserat på Gull- spångälvens vattenvårdsförbunds, andra vattenvårds- förbund runt Vänern, SLU:s kvävehaltsanalyser och SMHI:s flödesdata). SMHI kom fram till att den naturliga retentionen var 51%, vilket tillsammans med avlopps- reningsverkets kväverening är 62% (60-65%), vilket inte räckte till för att komma upp till de 70% som EU kräver.

Eftersom särskild kväverening behöver installeras vid Aggeruds avloppsreningsverk måste miljötillståndet omprövas. En tillståndsansökan för kväverening och omprövning av tillståndet lämnades till Länsstyrelsen i Örebro län i januari 2012.

Aggeruds avloppsreningsverk har befintliga gamla bassänger som kan utnyttjas för införande av kväve- reningsteknik. Verket behöver därför inte byggas om med nya bassänger. Det blir dock omfattande om- byggnad av tekniken inom befintliga bassänger för införande av särskild kvävereningsteknik med syresatt, aerob, luftad nitrifikation och syrefri anaerob denitrifikation.

Verket börjar byggas om för införande av kvävereningstekniken när nytt tillstånd enligt Miljöbalken har er- hållits, och ombyggnationen är upphandlad. Ombyggnadstiden beräknas till cirka 1,5 år. Runt mitten av 2014 beräknas kvävereningen vara införd.

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund